ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV!

1. Všeobecné ustanovenia a osoby zodpovedné za ochranu osobných údajov:

Živnostník Daniel Očenáš – Reklamná Agentúra, sídlom: Ďumbierska 24, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 42 346 703 ako prevádzkovateľ internetového sídla www.danielocenas.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

Z dôvodu správneho vybavenia vašej objednávky a informovania o jej priebehu potrebujem poznať meno objednávajúceho (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny alebo e-mailový kontakt.

2. Využívanie a spracovanie osobných údajov:

Objednávateľ dáva Zhotovyťelovy svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvorenia zmluvy, alebo objednavky o poskytnutí služieb, a to až do doby jeho písomného alebo telefonického vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

3. Bezpečnosť:

Webstránka www.danielocenas.sk používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy Prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaným a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi. V prípade otázok, neváhajte kontaktovať administrátora webových stránok na doadvagency@gmail.com.

4. Účel spracovania osobných údajov:

Užívateľ – dotknutá osoba pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok www.danielocenas.sk môže Zhotoviťelovy poskytnúť svoje osobné údaje. K poskytnutiu osobných údajov užívateľa môže dôjsť pri dobrovoľnej registrácii k odberu newsletteru za pomoci takej e-mailovej adresy, z ktorej možno určiť jeho totožnosť, alebo pri dobrovoľnom vyplnení kontaktných formulárov spojenéých s vybraným obsahom webových stránok.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov užívateľa Prevádzkovateľom na účel zasielania newsletteru je udelenie súhlasu užívateľa so spracúvaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu a zasielaním marketingových správ, pričom tento súhlas je jediným právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom (e-mailovej adresy). Príjemcami týchto osobných údajov je (Mailchimp- aický newsletterový systém a sprostredkovateľ/administrátor webového sídla).

Cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality a pohodlnejšieho nakupovania ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať v rámci nastavenia vášho internetového prehliadača. Príjemcami týchto súborov je spoločnosť Google (https://policies.google.com/technologies/partner-sites)

Bližšie informácie nájdete v sekcií: https://www.danielocenas.sk/cookies/

5. Práva dotknutej osoby:

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR.

Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.

Podať žiadosť alebo sťažnosť v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov. Každá dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť svoje si práva, môže tak vykonať:

  • písomne na adrese: Daniel Očenáś – Reklamná Agentúra, Ďumbierska 24, 974 11 Banská Bystrica,
  • elektronicky na adrese: doadvagency@gmail.com,
  • osobne na: na adrese sídla Daiel Očenáš – Reklamná Agentúra.

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte na kontaktné údaje uvedené v úvodných ustanoveniach.

Príručku pre občanov o ochrane údajov v EÚ nájdete na nasledovnej webovej stránke:

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/su_to_vase_udaje_-_prevezmite_kontrolu.pdf

6. Súhlas so spracovaním osobných údajov: 

Súhlas užívateľa podľa predošlého odseku nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia súhlasu zaškrtnutím príslušného políčka v online formulároch a trvá do odvolania súhlasu užívateľom. Prevádzkovateľ má právo spracúvať poskytnuté údaje počas trvania súhlasu. Objednávateľ má právo na zmenu, alebo odstránenie osobných údajov, po kontaktovaní Prevádzkovateľa.

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť vám informácie o osobných údajoch, ktoré zhromažďujeme, prečo tieto údaje zhromažďujeme, ako ich využívame, z akých zdrojov ich získavame, aký je účel ich zhromažďovania, komu smieme tieto osobné údaje poskytnúť a kde môžete získať ďalšie informácie o tom, ktoré vaše osobné údaje sa spracúvajú a ako sú zabezpečené. Ak nesúhlasíte so spracúvaním svojich osobných údajov, či so zásadami ochrany súkromia, nemôžete využívať moje služby.